Jeugdbeleid en Technisch Jeugdbeleid

Beleid

Het Jeugdbeleid binnen vv Kleine Sluis is opgesteld als een leidraad en een groeidocument om spelers, Leiders en Trainers met veel plezier te laten ontwikkelen.

Jeugdbeleid

 Omschrijving  Bestandsformaat  Download
 Doelstellingen  PDF  klik hier om het document te openen

 

Jeugdvoetbal Beleidsplan (JVBP)

 Omschrijving  Bestandsformaat  Download
 Ontwikkeling (wedstrijd, training en begeleiding)  PDF  klik hier om het document te openen

 

Voor een aantal veel voorkomende aangelegenheden heeft het bestuur van v.v. Kleine Sluis beleid opgesteld om te zorgen voor meer duidelijkheid. Dit beleid draagt bij om te komen tot een vereniging waar het mogelijk is om met plezier voetballen te leren en waarbij iedere betrokkenen zich gewaardeerd en prettig voelt.

Hieronder een overzicht van belangrijke beleidsstukken:

 • Selectiebeleid;
 • Dispensatiebeleid;
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Procedure bij een kampioenschap;
 • Procedure bij ernstige blessure;
 • Procedure bij het lenen van spelers;

 

Selectiebeleid

De jaarlijkse samenstelling van de teams dient te verlopen volgens het Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan.

Procedure:

 • De start is om het aantal kinderen per leeftijdsgroep te tellen.
 • We gaan er van uit dat in een team bij de 6-tallen 8 kinderen spelen (minimaal 7 en maximaal 9).
 • We gaan er van uit dat in een team bij de 8-tallen 10 kinderen spelen (minimaal 9 en maximaal 11)
 • We gaan er van uit dat in een team bij de 11-tallen 13 kinderen spelen (minimaal 12 en maximaal 16).
 • Na de verdeling van aantallen kan worden ingeschat met hoeveel teams er in de nieuwe competitie kan worden uitgekomen. Doordat de datum van beëindiging lidmaatschap later valt, blijft dit een onzeker punt in de procedure van de teamindeling.!

Daarna zijn de volgende regels in volgorde van kracht:

 • De selectieteams wordt het sterkst mogelijke team. De Selectieteams zullen per jaar vastgesteld worden door HJO + HJT (bv O19 of O18?) even leeftijdscategorieën kunnen dus selectieteam zijn!
 • Opgevolgd door het 2de team en mogelijk ook het 3de team (indien grote aantallen).
 • Indien mogelijk kan er nog gekozen worden voor een 1ste jaars talententeam (O8-1 / O10-1 / O12-1 / O14-1 / O16-1 / O18-1 ov bv. O13-3). (Belangrijk om te weten is dat deze teams niet per fungeren als selectieteams)

Om dit beleid uit te kunnen voeren wordt het beleid volgens een bekende planning uitgevoerd. Het volledige Jeugdvoetbal Beleidsplan kun je hierboven downloaden.

 

Dispensatiebeleid

 • In principe is het uitgangspunt dat er géén gebruik wordt gemaakt van de dispensatieregeling
 • Dispensatie is alleen mogelijk indien de vereniging besluit op basis van aantallen vervroegd te moeten doorschuiven, danwel spelers dispensatie moet verlenen. In voorkomende gevallen zal het vervroegd doorschuiven of de dispensatie worden besproken met de betreffende speler(s) en de ouders. Zowel ouders als kinderen dienen akkoord te gaan met het vervroegd doorschuiven of de dispensatie. Er zal altijd rekening gehouden moeten worden met de regelgeving van de KNVB
 • Indien kind(eren) en ouders akkoord zijn, wordt het verzoek voorgelegd aan het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur zal besluiten of het verzoek wel of niet gehonoreerd wordt.
 • Indien van de bovenstaande dispensatieregeling gebruik gemaakt gaat worden zal er gestreefd worden dat voor de start van de herindelingstrainingen de aanvragen afgrond zijn.
 • Keepers kunnen op basis van te veel en te weinig team in de leeftijdscategorie dispensatie of vervroegd doorschuiven aangeboden krijgen door de betrokkenen gemeld in het Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan.

 

Wedstrijdsecretariaat

Zie Afspraken voetbal afdeling (klik hier).

 

Procedure bij kampioenschap

Kleine Sluis heeft veel jeugdteams en voor jeugdzaken is het lastig om te aller tijden de standen van alle teams in de gaten te houden. Daarom is de leider van een team zelf verantwoordelijk voor het informeren van jeugdzaken bij een naderend kampioenschap. Een bestuursafvaardiging zal dan haar best doen om op de wedstrijddag aanwezig te zijn om het team te kunnen feliciteren. Als het team daadwerkelijk kampioen wordt gelden de volgende afspraken:

 • Het team krijgt op de dag van het behaalde kampioenschap in de kantine drinken en een consumptie (zakje chips, zakje snoep of ijs);
 • Alle spelers zullen op de dag van het behaalde kampioenschap een medaille ontvangen;
 • Bij teams die uitkomen in de A-categorie (elftallen) zal het bestuur bij de kampioenswedstrijd aanwezig zijn en bloemen uitreiken.

 

Procedure bij ernstige blessures

Het jeugdbestuur is zeer betrokken bij de gezondheid van haar leden. Daarom wil het bestuur graag geïnformeerd worden bij ernstige blessures (botbreuken, ernstige spierblessures, groeiproblemen). Naast een steuntje in de rug kan het bestuur bijstaan met advies en het jeugdlid in contact brengen met de diverse medisch opgeleiden binnen de vereniging.

Omdat het bestuur niet 24 x 7 op het complex aanwezig is wil zij graag op de hoogte gehouden worden. Komt er dus een ernstige blessure voor in uw team of heeft uw kind een ernstige blessure opgelopen? Licht dan het jeugdbestuur even via een mailtje of telefoontje hierover in.

 

Procedure bij lenen van spelers bij tekorten, versnelde doorstroming of terugzetten naar lagere teams

Tekort bij jeugdteams:

 • lenen van een gelijkwaardige speler uit teams van dezelfde of een lagere leeftijdscategorie.

 

Tekort bij 1e selectieteam jeugd:

 • Lenen uit het 2e team van dezelfde leeftijdscategorie heeft de voorkeur;
 • Lenen uit een selectieteam van een lagere leeftijdsgroep (b.v. O15-1 speler die invalt bij O17-1).

 

Tekort bij 1e team senioren=A categorie:

 • Lenen uit het 2e selectieteam heeft de voorkeur;
 • Lenen van jeugdspeler uit A junioren indien speler redelijkerwijs in aanmerking komt om het volgende seizoen in de selectie te gaan spelen;
 • Lenen van speler uit lagere leeftijdsgroep dan A junioren indien speler gezien zijn kwaliteiten in aanmerking komt om in de senioren te kunnen spelen.

Note:

als je een wedstrijd meespeelt in b.v. zondag 1 dan wordt je gekenmerkt als een speler die op zondag speelt. Dit geldt ook voor zaterdag 1.

 

Tekort bij lagere teams van zaterdag en zondag = B categorie:

 • Lenen uit andere teams die in de B categorie spelen;
 • Gebruik maken van zogenaamde geeltjes leden.

Note:

het is niet gebruikelijk dat er vanuit de lagere senioren wordt geleend uit jeugdteams. 

Communicatie:

indien er wordt geleend moet de leider/trainer van het team waaruit wordt geleend op de hoogte worden gebracht voorafgaande aan de te spelen wedstrijd.

Vanaf de leeftijd O7 tot en met de O13 pupillen wordt er altijd in overleg met de ouders de afspraak gemaakt.

Bij het lenen van jeugdspelers die uitkomen in de selectie senioren (team 1 en 2) moet de leider/trainer van het team waaruit wordt geleend en  de Hoofd jeugdopleiding adviseren of dit een juiste keus is voorafgaande aan de te spelen wedstrijd.

 

Versnelde doorstroming (wordt afgeweken van de KNVB leeftijdsgrenzen) 

Indien: meer dan voldoende kwaliteit aanwezig is kan een speler in aanmerking komen voor een 'versnelde doorstroming’.

In principe komen hiervoor alleen spelers in aanmerking, die zich op alle aspecten van het voetbalspel binnen hun huidige leeftijdscategorie maximaal hebben ontwikkeld en daarom voor verdere groei behoefte hebben aan meer weerstanden die met name in hogere leeftijdscategorieën kunnen worden gevonden.

Communicatie:

De betrokken trainer(s) en leider(s) hebben daarbij een adviserende rol. Beslissingen  worden door de Hoofd jeugdopleiding in samenspraak met de ouders gemaakt.  

 

Terugzetten van jeugdspelers naar lagere teams

Als er aan het begin van het seizoen voor teamsamenstellingen is gekozen wordt waar mogelijk de competitie gespeeld met dezelfde samenstelling. Vanaf de O13 t/m O19 zal er in de winterstop een evaluatie plaatsvinden. Indien er geen aanleiding is om mutaties plaats te laten vinden zullen de teams ongewijzigd na de winterstop de competitie voortzetten. In hoofdzaak zal gekeken worden naar de eerste twee (selectie)teams. Indien noodzakelijk kan er ook een mutatie plaatsvinden in de lagere teams. Voordat er een mutatie kan plaatsvinden is er overleg nodig tussen Coach, Trainer, Hoofd Jeugdtrainer van de desbetreffende speler/speelster en Hoofd jeugdopleiding. Vevolgens zal het besluit gecommuniceerd worden met ouders en speler/speelster.

Het terugzetten van een speler/speelster kan plaatsvinden om één of meerdere van de onderstaande redenen:

 • beter om lager te voetballen omdat inschatting te hoog is gegrepen
 • verzoek speler/speelster of ouder(s) van de speler/speelster
 • afwijkend negatief gedrag
 • motivatie
 • te kort trainingsopkomst (b.v. een selectieteam)