Gedragsregels Sportvereniging Kleine Sluis

GEDRAGSCODE Sportvereniging Kleine Sluis

 

Gedragscode, waarin de waarden en normen voor leden van sv. Kleine Sluis zijn vastgelegd. Van een ieder wordt verwacht deze te zullen nakomen en zo nodig elkaar hier op aan te spreken.

 

 

A.    Gedragsregels

 

De gedragsregels zijn richtlijnen opgesteld voor zowel de leden als voor de bezoekers van onze vereniging. We gaan er van uit dat we met elkaar de sport op een voor iedereen zo leuk en sportief mogelijk manier kunnen uitoefenen.

 

Daarnaast heeft ieder lid van de sv. Kleine Sluis een voorbeeld functie in woord en gebaar.

 
 

De volgende gedragsregels zijn daar bij van toepassing:

 

1)      Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van je team. Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect voor de tegenstander en je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.

 

2)      Je accepteert het gezag van de scheidsrechter, de leiding van je team én die van het bestuur.

 

3)      Respect voor anderen is essentieel. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld alsmede molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten en beledigen wordt ook niet geaccepteerd.

 

4)      Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar / hem aangerichte schade.

 

5)      Het consumeren van alcoholische dranken op het sportcomplex, buiten de kantine / voortent, is verboden.

 

6)      Er geldt een rookverbod in de kleedkamers, kantine en aangrenzende gangen. Het roken op het sportcomplex in sporttenue is geen reclame voor de vereniging en daarom niet acceptabel.

 

7)      Gebruik van, of onder invloed zijn van drugs is ten strengste verboden.

 

8)      Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

 

9)      Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende organisaties opgelegde sanctie / strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de overkoepelende organisaties opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

 

 

B.    Sancties

 

Als een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van deze gedragsregels, wordt hij daarop aangesproken en eventueel bestraft door het bestuur. Afhankelijk van de overtreding zal de strafmaat kunnen zijn:

1.Berisping

2.Schorsing zoals uitsluiting van wedstrijden en trainingen

3.Uitvoeren van toegewezen werkzaamheden

4.Uitdelen van een gele kaart

5.Royement

C.    Gang van zaken

Afspraken maken met elkaar

Vooraf aan het seizoen worden tussen de spelers uit het team en de leiding afspraken gemaakt.

De gedragsregels van de vereniging zijn daarbij het uitgangspunt hoe je met elkaar om kunt gaan. Daarnaast worden afspraken gemaakt over wedstrijden en training.

Gelijktijdig kan worden besproken wat de sancties kunnen zijn als de afspraken worden geschonden; op basis van de gedragsregels.

Licht vergrijp (in team)

Als ongewenst gedrag wordt geconstateerd, zoals onsportief gedrag of het overschrijden van de afgesproken regels, kan de coach/trainer sancties toepassen. Voorbeelden van een sanctie kan zijn (een gedeelte) van de wedstrijd wissel zitten.

Belangrijk is, om altijd in een gesprek uit te leggen waarom tot de sanctie is gekomen, waarin ook de speler kan aangeven waarom hij tot die overtreding of het negeren van de gemaakte afspraken is gekomen. De coach/trainer maakt na afloop van dit gesprek voor zichzelf een korte notitie.

Herhaling

Als de speler ondanks een waarschuwing van de coach/trainer de regels bewust blijft overtreden , wordt de coördinator/hoofdtrainer op de hoogte gebracht van het feit dat er sprake is van herhaald ongewenst gedrag.

Onder herhaald ongewenst gedrag wordt bedoeld het gedrag, waarover afspraken zijn gemaakt, regelmatig door dezelfde persoon (personen) wordt overschreden. Voorbeelden zijn het verstoren van de training, elkaar pesten, grote mond, niet eens zijn met beslissingen van de leiding. De coach/trainer neemt contact op met de coördinator/hoofdtrainer die dit bespreekt met de Sportiviteit & Respect contactpersoon (Zie onderdeel commissies voor contactgegevens alle sportonderdelen hierna verder te noemen : S&R contact) Zij overleggen welke situaties zich hebben voorgedaan (aanbieden op papier).Samen worden de sancties bepaald en uitgesproken in een gesprek.

De gele kaart

Het tonen van de gele kaart door het S&R contact is een waarschuwing dat we het niet eens zijn met het steeds terugkerend ongewenste gedrag.

Gedurende een aangegeven periode krijgt de speler die steeds ongewenst gedrag vertoont  gelegenheid om zich te verbeteren. Uiteraard wordt, als het gedrag verbetert hier positief op gereageerd (aanmoedigen dat het zo omgaan met elkaar veel meer plezier geeft voor beide kanten).

De gele kaart vervalt nadat de speler heeft aangetoond zich normaal te gedragen tijdens de afgesproken periode. Van het gesprek wordt een korte notitie gemaakt door het S&R contact van Het tonen van de gele kaart .Het is een waarschuwing dat we het niet eens zijn met het steeds terugkerend ongewenste gedrag.

De notitie wordt  doorgegeven aan het jeugdbestuur. De verantwoordelijke van het jeugdbestuur zal de ouders door middel van een brief bevestigen dat een gele kaart is getoond . Hierin staan de consequenties en de periode waarbinnen de gele kaart van toepassing is.

Zware vergrijpen of herhaald ongewenst gedrag na de gele kaart

Bij een zwaar vergrijp of als het gedrag niet verbetert na het uitdelen van een gele kaart, komt het jeugdbestuur direct in actie. Met een brief worden ouders + speler officieel uitgenodigd voor een gesprek.

Het jeugdbestuur bepaalt de strafmaatregel zoals;  een schorsing, een taakstraf in de vereniging óf in het uiterste geval de mededeling dat de speler niet meer welkom is bij

de s.v. Kleine Sluis.

Communicatie met ouders

De leden en ouders worden door een jaarlijks informatieboekje en op de website geïnformeerd  hoe wij als vereniging omgaan met ongewenst gedrag. Ouders kunnen meer informatie verkrijgen door contact op te nemen met het jeugdbestuur.