Algemene ledenvergadering SV Kleine Sluis

*UITNODIGING* Algemene Ledenvergadering SV Kleine Sluis 2021-2022

Maandag 12 december 2022, aanvang 20.00 uur


Agenda:


1. Opening

2. Notulen ALV 5 juli 2021 (zijn niet gemaakt)

3. Mededelingen (Sporthal) en ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Verslag Penningmeester

6. Benoeming kascommissie

7. Begroting 2021

8. Vaststelling afdracht Sub vereniging aan SV Kleine Sluis

9. Bestuurszaken (vacatures in besturen en commissies)

10. Rondvraag

11. Sluiting

 Iedereen is welkom op kantine complex Oost