Privacyverklaring Sportvereniging Kleine Sluis

Dit is de privacyverklaring van sportvereniging Kleine Sluis gevestigd Sportpark Kleine Sluis 2-3, 1761 LP te Anna Paulowna, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer V 55510043.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met Sportvereniging Kleine Sluis. Kleine Sluis vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom is in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.         

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Zoals uw naam, adres, geboortedatum, emailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Kleine Sluis verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie Kleine Sluis een relatie heeft. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Spelende leden, vrijwilligers en werknemers van Kleine Sluis;
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Kleine Sluis;
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Kleine Sluis een relatie mee heeft.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle subverenigingen van Kleine Sluis verwerken de persoonsgegevens in Sportlink en / of in eigen bestanden. Zo zal in geval van een nieuw lid de vereniging zorg moeten dragen voor de juiste registratie. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Kleine Sluis verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als Kleine Sluis dat moet op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat vraagt. In dat laatste geval verwerkt Kleine Sluis deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. U kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier ten behoeve van een evenement.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht Kleine Sluis te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Kleine Sluis deze verwijdering doorgeven aan alle andere subverenigingen die de betreffende gegevens van Kleine Sluis hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Kleine Sluis treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt Kleine Sluis dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat deze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wil Kleine Sluis gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kan dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld bij inschrijving voor een evenement en waarvoor contact gegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Kleine Sluis verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Kleine Sluis. Kleine Sluis raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Lidmaatschap

Kleine Sluis doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kleine Sluis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kleine Sluis verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen die door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger zijn aangeleverd. Kleine Sluis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Kleine Sluis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft Kleine Sluis bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • De verantwoordelijke personen van Kleine Sluis die kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Kleine Sluis hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Kleine Sluis maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Wijziging van het privacy beleid

Kleine Sluis past het privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van de Privacyverklaring worden getoond. Kleine Sluis raadt u dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

Voor personen met een arbeidsovereenkomst gelden de volgende regels

Persoonsgegevens worden door Kleine Sluis verwerkt ten behoeve van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst namelijk:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Kleine Sluis opgeslagen gedurende de periode dat u een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verder zal Kleine Sluis de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Klacht of vraag

Heeft u een klacht of vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de secretaris van uw subvereniging. 

Veldvoetbal Jan Beets (jbeets@ziggo.nl)
Handbal Sandra Hogervorst (sandrahogervorst@quicknet.nl)
Korfbal Fannie Schepers (f.schepers@live.nl)
Zaalvoetbal R. Thevathas (roshanthan@hotmail.com)
Jeu de Boules Mijnie Langebeeke-Dwarswaard  (h.langebeeke@quicknet.nl)