Algemene Ledenvergadering SV Kleine Sluis

Op maandag 4 december, aanvang 20.00 uur, wordt in de kantine van Complex Oost de Algemene Ledenvergadering van Sportvereniging Kleine Sluis gehouden. Tweede aankondiging

Het bestuur van Sportvereniging Kleine Sluis nodigt de verenigingsafgevaardigden en belangstellenden uit  om de Algemene Ledenvergadering op maandag 4 december 2017, aanvang 20.00 uur in de kantine van Complex Oost bij te wonen.

AGENDA

1.. Opening

2   Notulen Algemene Ledenvergadering SV Kleine Sluis d.d. 28 november 2016

3.  Mededelingen en ingekomen stukken

4. Vaststelling jaarverslag 2016-2017 secretaris

5. Vaststelling financiële  jaarstukken 2016-2017 van SV Kleine Sluis

6. Verslag kascontrolecommissie ( Handbal, Veldvoetbal,Zaalvoetbal, reserve Korfbal)

7. Vaststelling kascontrolecommissie 2017-2018

     Veldvoetbal, Zaalvoetbal, Korfbal, reserve Jeu de Boules

8. Behandeling begroting 2017-2018

9. Vaststelling hoogte gebruiksvergoeding vanuit de sub verenigingen aan de Stichting Beheer Kleine Sluis

10. Bestuursverkiezing

      Aftredend en niet herkiesbaar : secretaris J.D.C.G. Lemmens

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

 

Naar teampagina: